اجرای اسکلت فلزی در رشت

1 15 780x470 1

اجرای اسکلت فلزی در رشت

۱- ترتیبات مدیریت طرح، شامل هماهنگی و تخصیص مسئولیتی پرسنل نظارتی در تمام سطوح

۲- تحویل و بارگیری اسکلت فلزی و سایر مواد، از جمله روش های بلند کردن و وزن هر بار.

۳- توالی های نصب، اطلاع از موقعیت شروع یا موقعیت های برنامه ریزی شده اگر ساخت مرحله ای مورد نیاز است.

۴- روشهای تضمین پایداری مستمر اعضای فردی (از جمله ستون ها) و زیر مجموعه ها، و نیز ساختار نیمه نصب شده.

اجرای اسکلت فلزی

۵- روش دقیق احداث سازه یا طرح نصب، طراحی شده برای اطمینان از اینکه فعالیت هایی مانند بلند کردن، لغزش، اتصال اولیه، تراز و اتصال نهایی می تواند با خیال راحت انجام شود.

۶- مقررات برای جلوگیری از افتادن از ارتفاع، از جمله وسایل امن برای دسترسی و مکان های ایمن، پلتفرم های مخصوص و پیاده روها، و ترتیبات برای تکمیل زودهنگام پیاده روهای دائمی، برج های متحرک، داربست های آویزان، معلق یا دیگر، نردبان، مهار ایمنی و شبکه های ایمنی.

۷- حفاظت از افتادن مواد، ابزار و آوار توسط موانع نظیر صفحه‌ها، فن ها و شبکه ها.

۸- تأمین کارگاه مناسب (از جمله جرثقیل)، ابزار و تجهیزات قدرت و کمیت کافی.

۹- مقررات احتمالی برای محافظت در برابر غیر منتظره، مانند مشکل در طرح اصلی، یا تحویل اجزاء خارج از توالی.

۱۰- ترتیبات تحویل، جمع آوری، ذخیره سازی، حرکت در محل، ساخت و یا پیش مونتاژ.

۱۱- جزئیات ویژگی های سایت، طرح و دسترسی، با یادداشت در مورد چگونگی تاثیر آنها بر روش های پیشنهادی و روش های کار تاثیر می گذارد.

۱۲- در اجرای ساختمان یک ارزیابی ریسک دقیق برای اطمینان از تمام احتیاجات ایمنی انجام شده است.

۱۳- روش های انتقال، از جمله روش چک کردن هم ترازی سازه و روش تعیین اتمام اسکلت پیچی و جوشی.

شکل

1 – اجرای ساختمان اسکلت فلزی

نکات عمومی اجرای ساختمان اسکلت فلزی

1- لازم است قبل از ارائه برگه شروع به كار از سوي مهندس ناظر به مجري يك نسخه اصل از نقشه هاي معماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و برقي ممهور به مهر طراحان مندرج در پروانه و اسكن شده توسط شهرداري از سوي مالك يا مجري به مهندس ناظر ارائه گردد.

2- لازم است نقشه ها از جنبه هاي مختلف فني، كامل بودن جزييات و همخواني نقشه ها با يكديگر به خصوص انطباق نقشه هاي سازه با معماري و تطابق سازه نگهبان با شرايط همجواري ها توسط مهندس ناظر كنترل شود.

3- ايرادهاي احتمالي نقشه توسط مهندس ناظر به مالك يا مجري جهت مراجعه به محاسب و رفع يا تكميل نواقص انجام شود.

4-  لازم است هرگونه تغيير يا اصلاح نقشه در هر مرحله از اجراي ساختمان به تاييد طراح سازه مندرج در پروانه برسد و به مراجع صدور پروانه گزارش شود.

5- كليه مراحل احداث ساختمان بايد توسط عوامل اجرايي ذيصلاح، مجرب و داراي دانش كافي انجام شود.

6- لازم است زونكن كارگاهي شامل حداقل مدارك لازم از جمله نقشه هاي مصوب چهار رشته، جواز ساختمان، يك نسخه از كليه آزمايشات مصالح، هرگونه تاييديه از مشاور، دستوركارها و … در دفتر كارگاه نگهداري شود.

7- لازم است مهندس ناظر بر فرايند جمع آوري، ايمن سازي انشعابات گاز، آب و برق توجه نموده و تخريب ساختمان پس از تعيين تكليف آنها انجام شود.

8- لازم است ضمن بازديد از ملك قديمي قبل از تخريب وجود يا عدم وجود درز انقطاع مابين ساختمان در دست احداث و همجواري ها مورد بررسي قرار گرفته و صورتجلسه گردد. توجه شود در صورت وجود درز انقطاع ساختمان همسايه، لازم است درز انقطاع ساختمان جديد به آن اضافه شود.

9- درصورت عدم وجود هرگونه همجواري ضروريست موقعيت ملك و ساختمان توسط نقشه بردار ذيصلاح مشخص گردد.

10- چنانچه به هر دليل سطوح بيروني ديوار در مجاورت درز انقطاع نياز به نازك كاري داشته باشد، بديهي است ابعاد درز انقطاع پس از نازك كاري ديوارها ملاك عمل خواهد بود.

11- لازم است در اجراي ساختمان به استفاده از مصالح ساختماني استاندارد توجه شود.

12- بازديد از تير كها و خطوط برق اطراف ساختمان به جهت رعايت مسائل ايمني در هنگام استقرار جرثقيل و نصب اسكلت و اعلام احتمال خطر به مجري و شهرداري 1 مقررات ملي ساختمان 1 لازم است هرگونه برشكاري، مونتاژ و بر اساس بند1-4-4-10 جوشكاري به منظور ساخت اسكلت در كارخانه سرپوشيده و مجهز و توسط استادكاران و كارگران ماهر زير نظر متخصص فن انجام شود.

14- لازم است پس از انتخاب كارخانه ساخت اسكلت توسط مالك يا مجري ، مهندس ناظر از كارخانه بازديد به عمل آورده و صلاحيت كارخانه ساخت اسكلت را از لحاظ فضاي مناسب، تجهيزات، پرسنل و رزومه كارخانه مورد بررسي قرار دهد.

15- اهم نكات فني و ايمني مطابق با مقررات ملي ساختمان كه در مرحله ساخت و نصب مد نظر مهندسين ناظر مي باشد بايد طي دستور كار در اختيار مجري ساختمان قرار داده شود و مجري را ملزم نمود كه موارد را در قرارداد ساخت و نصب اسكلت درج نمايد و يا به طريق مقتضي به اطلاع پيمانكار ساخت اسكلت برساند.

16- کنترل پلان استقرار ساختمان، تعيين محل دقيق استقرار صفحه ستون ها، ستون ها و ترازها (ترجيحاً توسط نقشه بردار) الزاميست.

17- مجري بايد يك نسخه از نقشه هاي كه توسط كارخانه ساخت اسكلت بر اساس نقشه هاي مصوب سازه و معماري تهيه شده است را در اختيار مهندس ناظر قرار دهد.

18- مجري بايد از پروفيل ها و مصالح فولادي استاندارد جهت ساخت و اجرای ساختمان اسكلت فلزی استفاده نمايد.

19-لازم است قبل از شروع به ساخت اسكلت، آزمايشگاه ذيصلاح جوش مورد تاييد سازمان نظام مهندسي و داراي پروانه از وزارت راه و شهرسازي توسط مجري انتخاب و ضمن عقد قرارداد به منظور كنتر لهاي لازم به كارخانه معرفي گردد.

20- لازم است مهندسين ناظر به طور ادواري به كارخانه مراجعه نموده و از كميت و كيفيت ساخت اسكلت مطلع شوند.

22- در اجرای ساختمان فلزی محافظت قطعات فولادي در برابر خوردگي بايد توسط كارخانه متناسب با نوع كاربري ساختمان و شرايط جوي بر اساس بند 5-4-10 مبحث دهم مقررات ملي انجام شود.

22- به جز حالت هايي كه در مدارك طرح و محاسبه به عنوان شرط خاص قيد شده باشد، كليه سطوحي كه در فاصله 50 ميليمتري از محل هر جوش كارگاهي قرار مي گيرند، بايد از موادي كه به جوشكاري صدمه مي زند و يا در حين جوشكاري گازهاي سمي و مضر توليد مي كند، كاملاً پاك شود. قبل از جوشكاري بايد رنگ كارخانه اي از روي سطوحي كه جوش انجام مي‌گيرد، توسط برس سيمي كاملاً برطرف و پاك گردد.

23- صفحاتي كه قرار است در اتصالات اصطكاكي روي هم قرار گيرند نبايد رنگ شوند، فقط به لايه اي در حد 20 ميكرون به عنوان رنگ انبارداري نياز مي باشد.

24- در اجرای ساختمان اسكلت فلزی بايد دقت نمود تا ستو نها در موقعيت نشان داده شده در نقشه هاي سازه در محدودة رواداري هاي مجاز نسبت به صفحه ستون ها نصب شوند.

25- تیرها بايد حتي المقدور در آكس ستون ها نصب شوند.

26- پايداري سازه در هنگام نصب همواره بايد مد نظر قرار گيرد . قبل از اطمينان از پايداري مرحله اول اسكلت نبايد مجوز نصب مرحله دوم صادر شود. لذا تا تامي ن پايداري و ايجاد وضعيت مطمئن براي مقاومت در برابر بارهاي جانبي نبايد مجوز نصب ستون‌هاي مرحله بعدي و حتي مجوز اجراي سقف ها صادر شود.

27- قرارداد ساخت و نصب اسكلت فيمابين كارفرما و كارخانه ساخت اسكلت بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه تاييد جزييات مرحلة نصب پس از اجراي هر سقف و امكان حضور دستگاه نظارت و تيم آزمايشگاه ذيصلاح در داخل ساختمان ميسر گردد. ميل مهارهاي كف ستون ها از آرماتورهاي آجدار ساخته مي شوند، در تعيين مقاومت ها، سطح مقطع اسمي ناحيه رزوه شده كه پس از براده برداري كوچكتر از قطر اسمي آرماتور خواهد شد ملاك محاسبه خواهد بود”. لذا لازم است قطر ميلگرد پس از رزوه صراحتاً در نقشه هاي سازه مشخص شود. در صورت وجود هرگونه ابهام لازم است از محاسب پروژه استعلام به عمل آيد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است